Bangor City Council

Pier Fictoraidd y Garth

Diweddariad y Pier (Chwefror 2021)

Does dim gwaith strwythurol ar raddfa fawr yn digwydd ar hyn o bryd. Mae pedwar cam o’r prosiect adnewyddu wedi’u gwblhau, gyda dau i fynd. Y blaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd paentio rhannau o’r Pier, trin rhai o’r planciau a gweithio ar y ‘Linkspan’ ar ddiwedd y Pier. Fe fydd y gwaith yma yn dechrau yn hwyrach eleni.

Mae Cyngor y Dinas yn edrych ar gyfleoedd cyllid gyda phartneriaid er mwyn gwella’r Pier a sicrhau ei fod yn gynaliadwy wrth symud ymlaen. Mae penblwydd y Pier yn 125 mlwydd oed yn digwydd ar 14eg Mai 2021. O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 presennol, ni fydd digwyddiad ar raddfa fawr yn bosib ond mae’r Cyngor yn edrych ar trefniadau amgen fodd bynnag, gyda rhagor o fanylion i’w gyhoeddi yn agosach i’r dyddiad.


Diweddariad feirws Covid 19 mis Hydref 2020

Pier Bangor
Mae’r cyfyngiadau cenedlaethol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru i leihau ymlediad feirws Covid 19 (Coronavirus) yn dod i rym ar Ddydd Gwener 23ain Hydref 2020. Er mwyn annog pobl i fwynhau yr awyr agored ac i helpu gydag ymarfer corff hoffai Cyngor Dinas Bangor gadarnhau y bydd y Pier, fel parciau a llefydd awyr agored eraill, yn aros ar agor. Gofynnir i ddefnyddwyr gadw at cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol.


Pier Garth Bangor Prosiect Adnewyddu

Mae Cyngor Dinas Bangor wedi penderfynu atgyweirio ac adfer Pier y Garth sydd heb gael unrhyw waith mawr ers nifer o flynyddoedd ac sydd bellach angen ei adnewyddu. Roedd y rhaglen adfer ac adnewyddu ddiwethaf yn 1986.

Oherwydd natur beryglus y gwaith, mae angen cryn dipyn o sgaffaldiau, yn ogystal â mesurau Iechyd a Diogelwch llym. Mae gofyniad hefyd i waredu’r holl ddeunyddiau gwastraff mewn modd sy’n cydymffurfio â rheoliadau. Gwnaed cais am Drwydded Forol a chyflwynwyd y cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae trafodaethau wedi’u cynnal â phartïon eraill â diddordeb.

Mae Cyngor y Ddinas yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y prosiect adeiladu ond mae angen gwneud y gwaith hwn i sicrhau fod y Pier yn sefydlog a diogel fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ei fwynhau.

Pier Garth Bangor: Prosiect Adfer – Cau Pen Draw’r Pier


Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.