Bangor City Council

Bwletin Grŵp Delwedd Bangor

14 Hydref 2020

Difrod tân i 164 ac 166 Stryd Fawr, Bangor
Yn dilyn y tân yn Noodle One ar y Stryd Fawr, a wnaeth hefyd ddifrodi'r adeilad gerllaw, Morgan, rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddymchwel y ddau eiddo yn sgil maint y difrod a sefydlogrwydd yr adeiladau wedi'r tân.... darllen mwy

Mehefin 2020

Gwaith Dymchwel yn 164 a 166 Stryd Fawr Bangor

Ers yr ymweliad â busnesau yn ardal Pendref, Bangor ym mis Mawrth, mae'r amgylchiadau presennol mewn perthynas â Covid19 wedi effeithio ar fusnesau ledled y Sir....Darllen mwy

Mawrth 2020

Diweddariad - 164-166 Stryd Fawr

 • Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau diogelwch safle 164-166 Stryd Fawr, Bangor i’r cyhoedd.
 • Mae’r Cyngor Dinas yn cysylltu’n ddyddiol â’r busnesau sydd wedi eu heffeithio gan y tân.
 • Mae Cyngor Gwynedd a’r Cyngor Dinas yn hyrwyddo’r neges fod y Stryd a’r busnesau ar agor fel arfer.
 • Mae’r Cyngor Dinas wedi trefnu argraffu a gosod baner, gyda dyluniad gan un o berchnogion busnes y Stryd Fawr.
 • Mae’r Cyngor Dinas a’r Cynghorydd Lleol wedi bod yn trafod anghenion a thrafferthion y busnesau lleol hynny a effeithwyd gan y tân.
 • Mae’r Ardal Gwella Busnes, Cyngor Dinas a Chyngor Gwynedd yn paratoi bwletin rheolaidd i’r gymuned i’w diweddaru ar y sefyllfa bresennol.
 • Mae’r Cyngor Dinas yn helpu i gydlynu casglu sbwriel gyda Chyngor Gwynedd.
 • Mae cyfarfodydd rheolaidd yn digwydd rhwng y Cyngor Dinas, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

Diweddariad Gwaith Ffisegol

 • Mae Cyngor Gwynedd wedi paratoi rhaglen waith cynhwysfawr i ymateb i’r difrod strwythyrol i’r adeiladau a achoswyd gan y tan.
 • Mae Cyngor Gwynedd wedi trefnu bod sgaffald strwythyrol yn cael ei osod er mwyn diolgelu’r safle, cyn bod yr adeiladau yn cael eu dymchwel.
 • Yn ogystal â hyn, mae Cyngor Gwynedd wedi trefnu gwaith gan Beiriannwr Strwythyrol.
 • Mae gwaith peirianyddol ar waith i sicrhau bod y strwythur digon cryf i leoli craen.
 • Mae trefniadau yn digwydd i ddadgysylltu gwasanaethau nwy, dwr a thrydan.
 • Mae arolwg radar daer wedi cymryd lle.

Gwaith Ffisegol: Camau Nesaf

 • Bydd angen dymchwel y ddau adeilad.
 • Bydd craen yn cael ei leoli yn agos i’r safle i gynorthwyo’r gwaith dymchwel.
 • Unwaith bydd y gwaith dymchwel wedi ei gwblhau, bydd angen sicrhau diogelwch y safle.
 • Wedi i hyn ddigwydd, bydd gwaith i ddadosod y sgaffald yn digwydd.
 • Bydd y ffordd wedyn yn cael ei ail agor.
 • Bydd y droedffordd ar agor a, tra bydd y gwaith uchod yn digwydd, mi fydd y Cyngor Dinas a’r
 • Gadeirlan yn helpu i hebrwng pobl efo anhawsterau drwodd.

Cymorth Pellach

 • Bydd Swyddogion o Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd, yn ymweld â busnesau Pendref wythnos yma, ar y cyd efo Swyddogion Cyngor Dinas a AGB Bangor.
 • Mae AGB Bangor yn rhannu pryderon yr holl fusnesau sydd wedi eu heffeithio ac yn deall yr effaith. Mae gwaith yn digwydd i gael arwyddion clir a gweledol i’r cyhoedd, i ddangos bod y busnesau tu hwnt i’r sgaffald ar agor fel arfer.
 • Bydd AGB Bangor yma i ddarparu cefnogaeth, ac yn parhau i hyrwyddo a marchnata’r busnesau effeithwyd arnynt.
 • Mae Cyngor Dinas Bangor yn gweithio yn agos efo busnesau i ddatrys unrhyw broblemau o ddydd i ddydd ac yn hapus i helpu a chefnogi busnesau mewn unrhyw ffordd.

Diweddariad Cyngor Dinas

Mae Cyngor Gwynedd wedi gwneud gwaith sylweddol wrth drefnu i sgaffald strwythurol gael ei godi i gefnogi 166 a 164 Stryd Fawr Bangor yn dilyn y tân ar 17eg Rhagfyr 2019. Oherwydd maint y sgaffaldiau sy'n ofynnol, nid yw'r ffordd ei hun yng nghyffiniau'r adeiladau yn anhyboen, ond mae'r droedffordd ar yr ochr arall yn parhau ar agor.

Fe wnaethom weithredu'n gyflym wrth sefydlu trefniant rheoli traffig diogel ac ymarferol oherwydd y cau annisgwyl. Ers sefydlu'r system draffig dros dro rydym wedi bod yn monitro sut mae wedi bod yn gweithio ac yn cysylltu â busnesau a chyflenwyr ac wedi gwneud addasiadau yn unol â hynny.

Fel rhan o’r grŵp ‘Delwedd Bangor’, fe wnaethon ni gwrdd ar noson 20fed Ionawr lle trafodwyd y trefniadau traffig a rhannwyd llawer o syniadau. Cytunwyd bod angen i unrhyw system draffig roi diogelwch y cyhoedd yn gyntaf ac na allwn weithredu syniadau lle credwn y byddai diogelwch defnyddwyr y ffordd yn cael ei gyfaddawdu. Fodd bynnag, cytunwyd hefyd y dylid anfon unrhyw syniadau ynglŷn â gwella'r trefniadau traffig dros dro at y Cyngor drwy’r manylion cyswllt a ddarperir.

Rydym yn gweithio'n agos gyda pherchnogion yr adeiladau a'u hyswirwyr er mwyn ailagor y rhan bwysig hon o'r Stryd Fawr cyn gynted â phosibl.


Diweddariad Cyngor Dinas

Mae Emlyn Williams, Swyddog Prosiect y Cyngor Dinas, yn gweithio'n agos gyda'r busnesau i geisio datrys unrhyw broblemau sydd yn codi o ddydd i ddydd. Mae o hefyd mewn cysylltiad dyddiol efo John Evans y peiriannydd ar faterion ynglŷn â'r adeilad.

Mae’r Cyngor Dinas wedi gosod dwy faner, un ar gylchdro Asda a'r llall ar y scaffold tu allan i 164 Stryd Fawr i hysbysebu bod y stryd dal ar agor i fusnes.

Mae John Wyn Williams, Y Maer, yn cysylltu yn rheolaidd gyda Chyngor Gwynedd a'r Aelod Seneddol er mwyn cadw pawb yn y lŵp ac yn dwyn sylw i unrhyw faterion, syniadau neu ddatrysiadau ynglŷn â'r rhan bwysig yma o'r stryd. Hefyd mae llythyr wedi ei anfon yn cefnogi cais y busnesau i gael rhyddhad dros dro o drethi busnes nes bod y stryd wedi cael ei ail- hagor.

Mae'r misoedd nesa am fod yn heriol iawn ac mae’r Cyngor Dinas yn barod i gydweithio, cefnogi a helpu busnesau mewn unrhyw ffordd bosib.


Diweddariad AGB Bangor

Mae AGB Bangor yma i ddarparu cefnogaeth i'r busnesau yr effeithiwyd arnynt gan gau'r ffordd ger 164 Stryd Fawr Bangor.

Trefnwyd digwyddiadau i ddod â busnesau ar y Stryd Fawr at ei gilydd, fel y ‘Cracker Pull’ ddiweddar.

Mae Pamela Poynton, Cadeirydd AGB, mewn cysylltiad rheolaidd â busnesau Pendref, yn ogystal â'r Awdurdod Lleol, Cyngor y Ddinas ac yr Aelod Seneddol.

Mae AGB Bangor wedi tynnu sylw at y sefyllfa trwy amrywiol sianeli cyfryngau, gan gynnwys y BBC, Daily Post a'r Bangor Aye a byddant yn gweithio'n barhaus i godi ymwybyddiaeth bod busnesau ar agor fel arfer ac yn helpu mewn unrhyw ffordd bosibl.

Manylion Cyswllt

Os hoffech drafod ynrhyw bryderon, neu os oes gennych unrhyw gwestiynnau, gallwch gysylltu a ni drwy’r manylion isod:

Ffôn: 01286 679 545
Ebost: adfywio@gwynedd.llyw.cymru

Adran Economi a Chymuned
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH