Rhaid dychwelyd ceisiadau erbyn 1af Rhagfyr am 5yp.

Mae gan Gyngor Dinas Bangor swydd gwag ar gyfer Clerc y Dref dros dro (Cytundeb Tymor Penodol 6 mis, i fyny at 37.5 awr yr wythnos)

Cyflog: £38,890 (i’w dalu pro rata os yn gweithio rhan amser)

Dyddiad cychwyn: Yn ddelfrydol wythnos yn dechrau 13eg Rhagfyr 2021

Oherwydd ymddiswyddiad diweddar ein Cyfarwyddwr Ddinesig rydym yn chwilio am Glerc y Dref dros dro ar gyfer ein Cyngor y Ddinas tra rydym yn recriwtio yn barhaol.

Ydych chi’n ymrwymedig i weini ar y gymuned?

Ydych chi’n gweinyddwr gofalus, cyfathrebwr da ac yn reolwr frwdfrydig? A fysech yn ystyried ymuno â Chyngor Dinas Bangor fel ein Clerc y Dref dros dro?

Mae Bangor yn ddinas fach yng ngogledd orllewin Cymru, wedi’i leoli rhwng y Fenai a mynyddoedd Eryri. Mae Bangor yn ddinas Brifysgol a’r ddinas hynaf yng Nghymru, yn gartref i Gadeirlan bron 1500 mlwydd oed. Mae gan Fangor nifer o atyniadau, gan gynnwys Pier Garth Bangor, o dan pherchnogaeth a rheolaeth Cyngor y Ddinas.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a chydweithredol i weini ar y Cyngor a’r ddinas dros y misoedd nesaf. Mi fyddwch yn medru cychwyn ar eich liwt eich hun, yn gallu dangos menter a’r gallu i feddwl ar draed eich hun. Mi fyddwch yn deall prosesau gwaith cyngor tref/cymunedol.

Fe fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus adeiladu ystod eang o berthnasau positif gyda chynghorwyr, staff, preswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill. Mi fyddwch hefyd yn rheoli ein tîm fach o staff a chymryd cyfrifoldeb dros holl prosesau gwaith gweinyddol Cyngor y Ddinas.

Disgwylir i Glerc y Dref dros dro fod yn chwarae rhan canolog wrth gefnogi’r Cyngor i:

  • Rheoli materion dydd-i-ddydd Cyngor y Ddinas: rheoli gwariant, trefnu cyfarfodydd Pwyllgorau a’r Cyngor, darparu cefnogaeth i’r aelodau, cynrychioli’r Cyngor yng nghyfarfodydd allanol
  • Ymgysylltu gyda’r gymuned er mwyn deall eu hanghenion, blaenoriaethau a dymuniadau, ymateb i ymholiadau/cwynion o’r cyhoedd
  • Dangos sylw dyledus i ddatblygu cydraddoldeb cyfleoedd ar gyfer holl breswylwyr

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Perchen ar gymhwyster ILCA/CiLCA fel lleiafrif yn ddelfrydol
  • Profiadol o ran gwaith gweinyddol
  • Deall llywodraeth leol yn dda a gyda sgiliau TG/IT a chyfathrebu cryf
  • Cyfarwydd gyda dulliau gwaith cyfrifwyr a rheolaeth ariannol
  • Rheolwr effeithiol o dîm staff
  • Sgiliau yn y Gymraeg: Yn ddymunol ond ddim yn hanfodol ar gyfer y swydd yma

Am drafodaeth anffurfiol am y cyfle yma cysylltwch gyda Iwan Williams, Cyfarwyddwr Ddinesig ar 07591 833760.

I ymgeisio anfonwch eich CV presennol os gwelwch yn dda yn ogystal â llythyr eglurhaol yn datgan sut medrwch helpu ein dinas i townclerk@bangorcitycouncil.com


Dyddiad cau 5yp Dydd Mercher 1af Rhagfyr 2021.

Rhagwelir bydd cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 6ed Rhagfyr 2021.

John Wyn Williams

John Wyn Williams

Ward: Dewi

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 370737 - 07989134456

cynghorydd-john-wyn-williams@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Elin Mair Walker Jones

Elin Mair Walker Jones

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07808472204

cynghorydd-elin-walker-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Wynn Jones

John Wynn Jones

Ward: Hendre

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 352670 - 07734173407

cynghorydd-john-wynn-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Charles Dylan Fernley

Charles Dylan Fernley

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Annibynnol


07874 225209

cynghorydd-charles-dylan-fernley@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Huw Wyn Jones

Huw Wyn Jones

Ward: Garth

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 351331 - 07776132277

cynghorydd-huw-wyn-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gareth Roberts

Gareth Roberts

Ward: Dewi

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 372930 - 07540265886

cynghorydd-gareth-roberts@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gwynant Owen Roberts

Gwynant Owen Roberts

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07894300329

cynghorydd-gwynant-owen-roberts@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Medwyn Hughes

Medwyn Hughes

Ward: Hendre

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 354652 - 07803723976

cynghorydd-medwyn-hughes@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Nigel Pickavance

Nigel Pickavance

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 370166 - 07944694801

cynghorydd-nigel-pickavance@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Glyder
Cynghorydd Gareth Mark Parry

Hirael
Cynghorydd Steven John Bell
Cynghorydd Christopher Leslie Daniel Johnson

Menai
Cynghorydd Jac Harding
Cynghorydd Shane Christopher Parsons
Cynghorydd Michael Charles Edmund Pattison

Er mwyn cysylltu gyda’r Cynghorwyr trwy’r post, ysgrifennwch os gwelwch yn dda i: Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT