Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Newyddion

Maer 2023/24: Cynghorydd Elin Walker Jones
Dirprwy Faer 2023/24: Cynghorydd Gareth Parry

Maer 2023/24: Cynghorydd Elin Walker Jones Dirprwy Faer 2023/24: Cynghorydd Gareth Parry

Dymuna’r Maer, y Cynghorydd Gwynant Roberts, gyhoeddi bod Dr Martin Hanks wedi ei benodi i’r swydd o Gyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor o’r 1af o Fedi. Mae Dr Hanks wedi llenwi’r rol yn y gorffesnnol ar sail dros dro a rhan-amser ac mae yn bellach yn ymgymryd a’r rol yn llawn amser.

Mae gan Dr Hanks, sy’n wreiddiol o Gaernarfon, gysylltiadau agos a’r Ddinas, bu’n astudio ym Mangor am naw mlynedd a bu hefyd yn dysgu yn y Brifysgol am gyfnod. Am y pedair blynedd diwethaf mae Dr Hanks gwasanaethu fel Clerc y Dref I Gyngor Tref Penmaenmawr, lle bu’n gyfrifol am oruchwylio nofer o brosiectau llwyddiannus. Mae Dr Hanks yn Brif Aelod o Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac fe’I penodwyd yn ddiweddar I Bwyllgor Cenedlaethol Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol.

Dymunir pob llwyddiant iddo yn y swydd newydd yma a hefyd hoffwn ddiolch i’r Dr Martin Hanks sydd wedi cyflenwi swydd Clerc y Ddinas dros y cyfnod diweddar.

Mae’r Cyngor yn estyn croeso cynnes iddo ac yn cynnig ei ddymuniadau gorau yn y rol hon.

Mae’r Maer, Cynghorwr Gwynant Roberts, yn llongyfarch Dr Hanks ar ei benodiad

Mae’r Maer, Cynghorwr Gwynant Roberts, yn llongyfarch Dr Hanks ar ei benodiad

Maer: Cynghorydd Gwynant Roberts

Dirprwy Faer: Cynghorydd Elin Walker Jones

Gorffennaf 2021

Amlinellaf y camau yn ystod yr wythnos nesaf fydd yn arwain at ail-agor y rhan yma o’r Stryd Fawr am 9 y bore ddydd Mercher 7fed Orffennaf fel a ganlyn:

 • Ail wynebu’r gyffordd rhwng y Stryd Fawr a Lon Bopty - Dydd Llun 28 i Ddydd Mercher 30ain Fehefin [wedi ei gwblhau].
 • Ail wynebu a thacluso’r ffordd lle sefydlwyd y craen Ddydd Iau 1af ac 2ail Orffennaf
 • Datgysylltu sgaffald ac ail godi sgaffald newydd ar y llwybr troed 5ed Orffennaf
 • Twtio’r safle a glanhau’r ffordd a phalmant 6ed Orffennaf
 • Tynnu’n arwyddion i lawr a sicrhau diogelwch ac ail agor y ffordd am 9 y bore.– Ddydd Mercher 7fed Orffennaf

Mai 2021

Yr wyf yn falch iawn o gadarnhau bod y gwaith dymchwel ar 164 a 166 Stryd Fawr, Bangor yn mynd yn dda er gwaethaf y tywydd gwlyb a gwyntog diweddar.

Yn ystod mis Mehefin fe fydd yr agweddau canlynol yn cael eu cwblhau sef:

 • W/C 31 Fai – cwblhau dymchwel 164/166 Stryd Fawr.
 • W/C 7fed Fehefin – Tyllu allan y peiliau yn y ffordd a chlytio rhannau o’r ffordd fel mae angen.
 • W/C 14 Fehefin – Clirio’r safle a sicrhau bod popeth o safon (Cwblhau cam 2 o’r contract Dymchwel 2).
 • W/C 28 Fehefin - Ail wynebu darnau o’r ffordd a chyffordd am Lon Bopty
 • Edrych i ail agor yn gyfan gwbl ar benwythnos 3ydd a 4ydd Orffennaf.

Mawrth 2021

Annwyl Oll
Yr wyf yn falch iawn o allu adrodd bod y gwaith i sefydlu sylfaeni ar gyfer lleoli craen i ddymchwel 164 a 166 Stryd Fawr yn parhau i gadw i’r amserlen, er gwaethaf rhai heriau technegol. Disgwylir i’r gwaith yma gael ei gwblhau erbyn dydd Gwener 9fed Ebrill 2021.

Fe fydd gwedd 2 wedyn yn cychwyn ddydd Llun 12 Ebrill 2021, ac yr wyf ar ddeall y disgwylir i’r wedd yma gymryd tua 7 wythnos i’w gwblhau. Felly'r cwestiwn mawr yw, pryd fydd y ffordd yn ail agor, ac o’r amserlen bresennol gallaf adrodd mai diwedd Mai/ dechrau Mehefin sy’n rhesymol i ddisgwyl.

Mae agwedd ychwanegol carwn eich barn arno. Mae ADRA yn datblygu tai dros y ffordd i Varsity [137 Stryd Fawr], ac angen cau'r ffordd am wythnos i ddelio gyda phibell carthffosiaeth. Fe fydd angen cau rhwng 137 Stryd Fawr hyd at Lon Bopty fydd wrth gwrs yn cael effaith ar y sawl angen mynediad i Lon Bopty a Chaellepa. Mae posib sicrhau mynediad heibio’r hen Ysbyty Minffordd ac Hendrewen, ac fe fyddwn yn argymell goleuadau traffig yn y rhannau cul.

Fel y gwelaf mae dau opsiwn sef:

 1. Delio gyda’r aflonyddwch o gau’r ffordd mewn 2 leoliad, ac agor ar ôl cwblhau’r gwaith 164 a 166 Stryd Fawr a bod cyfnod sefydlog wedi hynny.
 2. Disgwyl i’r gwaith 164 a 166 Stryd Fawr gael ei gwblhau a’r ffordd i agor yn y lleoliad hwnnw cyn cau’r rhan arall fel bod mynediad eithaf rhwydd i drigolion Lôn Bopty a Chaellepa.

Cadarnhaf ein bod mewn trafodaethau gydag ADRA, ond eu bod yn awyddus bwrw ymlaen gyda’i gwaith er mwyn codi tai angenrheidiol i drigolion sydd wirioneddol eu hangen. Fe fyddwn wrth gwrs yn annog trafodaeth gyda thrigolion gyda’r ddau opsiwn.

Wrth ymateb i ganlyniad y pleidlais ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y newyddion fod Pleidlais Ardal Gwella Busnes (AGB) Bangor yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu buddsoddiad o dros £740,000 ym Mangor dros y pum mlynedd nesaf. Mi fydd Cyngor Dinas Bangor yn gweithio’n agos gyda Bangor yn Gyntaf a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod cyfnod nesaf yr AGB o fudd i breswylwr a busnesau Bangor, a bod yr AGB yn helpu datblygiad y ddinas fel lle da i fyw, gweithio a buddsoddi ynddi”

Pier y Flwyddyn 2022!

Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.

Gwefan Pier Bangor Garth

Bangor: Ymweld ag Eryri