Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Prosiect Trawsnewid Bangor

Trawsnewid Bangor
Gyfeillgarwch Gefeillio Dinas

Darganfod mwy

Newyddion diweddaraf

Maer 2024/25: Cynghorydd Gareth Parry
Dirprwy Faer 2024/25: Cynghorydd Medwyn Hughes

Yn y cyfarfod blynyddol ar 13/05/24 etholwyd y Cynghorydd Gareth Parry i fod yn Faer eleni. Etholwyd y Cynghorydd Medwyn Hughes i fod yn Ddirprwy Faer.

Hoffem ddiolch i’r Cynghorydd Elin Walker-Jones am ei waith caled a’i ymroddiad i Ddinas Bangor.

Councillor Gareth Parry

22 Ebrill 2024
PROSIECT BWYD POETH YN DERBYN GWOBR

PROSIECT BWYD POETH YN DERBYN GWOBR

Cafodd cydweithrediad rhwng Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor) a Cyngor Dinas Bangor ei gydnabod gan Uchel Siryf Gwynedd Sarah Foskett JP mewn seremoni wobrwyo. Rhoddir tair gwobr yn flynyddol i wirfoddolwyr sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol i wirfoddoli tra yn y Brifysgol. Eleni cafodd Ben Chandler yr anrhydedd hwn am arwain y Prosiect Bwyd Poeth ar y cyd sy'n darparu tua 50 – 70 o brydau poeth bob penwythnos.

Undeb Bangor


22 Ebrill 2024
Diolch i'r holl wirfoddolwyr am eu gwaith ardderchog a'u hymdrechion wrth baentio'r Pier.

Diolch hefyd i Chris Jere am ddarparu y lluniaeth a Elin Walker Jones am drefnu'r digwyddiad.

Thank you to all the volunteers for their excellent work and efforts painting the Pier.

Elin Walker Jones
Friends Of Bangor Garth Pier

Cyngor Dinas Bangor yn derbyn Gwobr Genedlaethol

Derbyniodd Cyngor Dinas Bangor Wobr Genedlaethol Cymru yn ddiweddar yng Nghynhadledd Gwobr Un Llais Cymru. Roedd y Wobr, a roddwyd yn y categori Ymgysylltu â'r Gymuned, yn dathlu'r gwaith y mae Cyngor y Ddinas wedi'i wneud i ddod ag elfennau o'r trydydd sector ynghyd yn y Ddinas. 'Mae hon yn anrhydedd enfawr i dîm y Cyngor ac i'r Ddinas'.

Cyngor Dinas Bangor yn derbyn Gwobr Genedlaethol

Ar noson Ebrill 9fed yn Neuadd Penrhyn cyflwynodd y Maer y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Gareth Parry Ryddid y Ddinas ar ran Cyngor y Ddinas.

Cyflwynwyd y wobr i dri unigolyn teilwng iawn sydd wedi gweithio’n ddiflino dros eu cymunedau. Mr Brian Williams, Mr Gwyn Mowll a Mr Hywel Williams AS.

Hoffai Cyngor Dinas Bangor ddiolch i'r unigolion hyn am eu holl ymdrechion i wasanaethu cymuned Bangor.

Ar noson Ebrill 9fed yn Neuadd Penrhyn cyflwynodd y Maer y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Gareth Parry Ryddid y Ddinas ar ran Cyngor y Ddinas.

Digwyddiadau

Ydych chi'n gysylltiedig ag elusen neu grŵp cymunedol sefydledig sy'n seiliedig ym Mangor, sy'n gweithio er lles y Ddinas neu'i phobl?

Ydych chi'n chwilio am ffyrdd i gynyddu cronfeydd eich sefydliad?

Mae Cyngor y Ddinas yn edrych am weithio gyda un elusen neu grŵp sydd â diddordeb a adnoddau i redeg siop dros dro yng Nghanol y Ddinas. Os hoffech gael eich ystyried, cofrestrwch eich diddordeb drwy gysylltu â Chyngor y Ddinas ar townclerk@bangorcitycouncil.com

Pier y Flwyddyn 2022!