Bangor City Council

Cyngor Dinas Bangor

Croeso i wefan Cyngor Dinas Bangor

Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Annwyl oll,

Yn gyntaf oll carwn ddiolch i chwi am eich amynedd gyda’r sefyllfa yma. Fe ddaru mi addo i chwi yr wythnos diwethaf ddod yn ôl atoch yr wythnos hon gyda mwy o bendantrwydd ynglŷn â bwrw ymlaen gyda gwaith ar 164 a 166 Stryd Fawr, Bangor fel y gallwn ail agor y Stryd i draffig.

Yr wyf yn falch iawn o gadarnhau bod perchnogion y 2 eiddo wedi cytuno i geisio cychwyn ar y gwaith mor fuan ag sy’n bosib. Nid yw contractau gyda’r sawl sydd am fod yn ymwneud a’r gwaith ffisegol wedi eu harwyddo hyd yma, ond maent yn edrych i ddechrau’r gwaith ar y safle yn ystod yr wythnos 1af Chwefror 2021. Yr wyf yn falch iawn felly na fydd angen i ni fel Cyngor barhau gydag achos cyfreithiol i gymryd rheolaeth o’r sefyllfa.

Bwriedir cwblhau’r gwaith mewn 2 ran. Fe fydd y rhan cyntaf yn ymwneud a chryfhau’r ffordd ar gyfer lleoli craen i alluogi i’r gwaith dymchwel fwrw ymlaen. Rhagwelir i’r gwaith o gryfhau’r ffordd gymryd oddeutu 7 wythnos. Unwaith y bydd craen wedi ei lleoli ar y safle yna fe fydd yr ail ran, sef dymchwel yr adeiladau yn gallu bwrw ymlaen, a rhagwelir i’r gwaith hyn gymryd oddeutu 5 wythnos. Felly, i fod yn realistig am y sefyllfa rhagwelir y bydd y Stryd Fawr yn agored mis Mai 2021. Fe fyddwn yn pwyso am ddiweddariadau a fwy o bendantrwydd ar yr amserlen wrth i’r gwaith fwrw ymlaen.

Yr ydym yn cydnabod yn hollol bod y sefyllfa yma wedi bodoli am amser hir, ond gallaf eich sicrhau bod cymhlethdodau technegol a chyfreithiol wedi rhwystro cynnydd, ond yr ydym yn falch iawn bod sefyllfa nawr wedi ei gyrraedd lle yr ydym am weld gwaith yn symud ymlaen ar y safle.

Fe wnaf sicrhau bod diweddariadau o ran y gwaith yn cael eu rhannu yn rheolaidd gyda chwi.

Diolch yn fawr iawn,

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2021

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda’i phartneriaid unwaith eto i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni. Mae rhagor o wybodaeth ar y rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau (24ain Chwefror – 5ed Mawrth) i’w weld yma: Gŵyl Dewi Bangor - Home | Facebook


Diweddariad y Pier (Chwefror 2021)

Does dim gwaith strwythurol ar raddfa fawr yn digwydd ar hyn o bryd. Mae pedwar cam o’r prosiect adnewyddu wedi’u gwblhau, gyda dau i fynd. Y blaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd paentio rhannau o’r Pier, trin rhai o’r planciau a gweithio ar y ‘Linkspan’ ar ddiwedd y Pier. Fe fydd y gwaith yma yn dechrau yn hwyrach eleni.

Mae Cyngor y Dinas yn edrych ar gyfleoedd cyllid gyda phartneriaid er mwyn gwella’r Pier a sicrhau ei fod yn gynaliadwy wrth symud ymlaen. Mae penblwydd y Pier yn 125 mlwydd oed yn digwydd ar 14eg Mai 2021. O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 presennol, ni fydd digwyddiad ar raddfa fawr yn bosib ond mae’r Cyngor yn edrych ar trefniadau amgen fodd bynnag, gyda rhagor o fanylion i’w gyhoeddi yn agosach i’r dyddiad.


Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.


Gwefan Pier Bangor Garth


Garth Victorian Pier

Pier Fictoraidd y Garth