Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Datganiad gan Faer Bangor, Cyng Owen Hurcum:

“Heddiw mae George Gibbs yn cael ei roi i orffwys, gwas ffyddlon i Fangor wedi gweini fel Clerc am dros ugain mlynedd. Yn ymroddedig i’r Ddinas yn ddiflino, nid oedd gan y rheini a weithiodd gyda fo gair ddrwg i’w ddweud amdano. Fe fydd pawb yn ei golli a fe fydd Bangor yn ei golli. Gorffwyswch mewn Hedd”

HYSBYSIAD O GYFETHOL

29/06/2021
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Ward Dewi

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a fod y Cyngor Dinas yn bwriadu cyfethol.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Dinas dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*

 • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neuyn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
 • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
 • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

*Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r gyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn townclerk@bangorcitycouncil.com; 01248 352 421 erbyn 16/7/21.

Llofnodwyd: Iwan Williams
Dyddwyd: 29/6/21
Clerc y Cyngor


Hollywood, Pinewood…Pierwood!

23/08/2021

Pier Garth Bangor yn llwyddiant mawr gyda chwmnïau ffilmio

Ers blynyddoedd lawer bu Pier Garth Bangor yn atyniad i bobl leol, ymwelwyr, myfyrwyr a thwristiaid. Mae hefyd wedi denu nifer o gwmnïau ffilmio dros y blynyddoedd, llawer ohonynt yn awyddus i fanteisio ar y golygfeydd trawiadol a gynigir gan y Pier i bob cyfeiriad, heb sôn am y croeso cynnes ar y Pier ei hun!

Ni fu’r haf hwn yn eithriad, ac mae Cyngor Dinas Bangor, Ffrindiau Pier Garth Bangor a deiliaid y ciosgs wedi bod wrth eu boddau yn croesawu nifer o gwmnïau cynhyrchu i’r Pier yn yr wythnosau diwethaf:

 • Ar 7 Gorffennaf, roedd BBC Wales ar y Pier fel rhan o gynllun cerddorol Taith Haf Gorwelion/Horizons a chafwyd perfformiad unigol gan Casi Wyna pherfformiad ar y cyd gan Eve Goodman a Beth Celyn
 • Ar 12 Gorffennaf, ymwelodd ITV Wales i ffilmio cynrychiolwyr o Gyngor Dinas Bangor a Ffrindiau Pier Garth Bangor ar gyfer y rhaglen ‘Coast and Country’, a ddarlledwyd ar 12 Awst (ar gael yma)
 • 13 Gorffennaf, bu Rondo Media yn ffilmio ar gyfer rhaglen ‘Cynefin’
 • 21 Gorffennaf, bu Ysgol Ddawnsio Môn yn perfformio a chael eu ffilmio ar y Pier
 • Ar 18 Awst, ymwelodd BBC Radio Cymru â’r Pier i wneud cynhyrchiad ffilmio mawr a oedd yn cynnwys rhaglen Tudur Owen
 • Ar 22 Awst, bu’r canwr a’r codwr arian adnabyddus lleol Wynne ‘Elvis’ Roberts yn perfformio ar y Pier a chafodd ei ffilmio gan S4C

Dywedodd y Cynghorydd Owen Hurcum, Maer Bangor:
“Ar hyn o bryd dwi’n meddwl mai Pier Bangor yw seren fwyaf teledu gogledd Cymru, wedi ymddangos ar bob math o raglenni teledu, ffilmiau a hyrwyddo radio, a dwi’n meddwl fod pawb sy’n gyfarwydd â’r Pier yn gwybod pam. Mae’n lle anhygoel a dwi mor falch fod ein Pier ni’n cael ei weld ar draws y byd. Rwy’n siŵr y bydd llawer o’r bobl sy’n ei weld ar y sgrin yn awyddus iawn i’w weld yn iawn, dod yma i gael ei fwynhau fel rydym ni wedi cael ei fwynhau dros y 125 o flynyddoedd diwethaf"

Meddai Avril Wayte, Cadeirydd Ffrindiau Pier Garth Bangor:
“Mae’n helusen wrth ei bodd yn gweithio gyda Chyngor Dinas Bangor a’i gefnogi yn y dyddiau gwych hyn i’n pier. Rydym mor hapus fod bywiogrwydd y Pier yn cael ei gydnabod ymhell ac agos, a’n bod ni’n cael y cyfleoedd yma i’w ddangos i’r byd.”

Pwy sydd angen Hollywood neu Pinewood pan mae’r Pier gennych? Mae Cyngor Dinas Bangor yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad y cwmnïau ffilmio hyn dros wythnosau’r haf, ac yn edrych ymlaen at groesawu llawer mwy dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.

Lluniau (chwith i dde): Taith Haf Gorwelion/Horizons yn ffilmio gyda Casi Wyn, Eve Goodman, Beth Celyn a Luke Jones 7 Gorffennaf; Maer Bangor Cyng Owen Hurcum mewn cyfweliad â ‘Coast and Country’ ITV 12 Gorffennaf; rhaglen ‘Cynefin’ Rondo Media yn ffilmio 13 Gorffennaf, Ysgol Ddawnsio Môn yn ffilmio 21 Gorffennaf; BBC Radio Cymru yn ffilmio gyda Tudur Owen a Mr Phormula; hefyd croeso gan Faer Bangor Cyng Owen Hurcum 18 Awst; Wynne ‘Elvis’ Roberts yn perfformio ar y Pier 22 Awst a chyfarfod Avril Wayte, Cadeirydd Ffrindiau Pier Garth Bangor

Pier Garth Bangor yn llwyddiant mawr gyda chwmnïau ffilmio

Mai 2021

Yr wyf yn falch iawn o gadarnhau bod y gwaith dymchwel ar 164 a 166 Stryd Fawr, Bangor yn mynd yn dda er gwaethaf y tywydd gwlyb a gwyntog diweddar.

Yn ystod mis Mehefin fe fydd yr agweddau canlynol yn cael eu cwblhau sef:

 • W/C 31 Fai – cwblhau dymchwel 164/166 Stryd Fawr.
 • W/C 7fed Fehefin – Tyllu allan y peiliau yn y ffordd a chlytio rhannau o’r ffordd fel mae angen.
 • W/C 14 Fehefin – Clirio’r safle a sicrhau bod popeth o safon (Cwblhau cam 2 o’r contract Dymchwel 2).
 • W/C 28 Fehefin - Ail wynebu darnau o’r ffordd a chyffordd am Lon Bopty
 • Edrych i ail agor yn gyfan gwbl ar benwythnos 3ydd a 4ydd Orffennaf.

Mawrth 2021

Annwyl Oll
Yr wyf yn falch iawn o allu adrodd bod y gwaith i sefydlu sylfaeni ar gyfer lleoli craen i ddymchwel 164 a 166 Stryd Fawr yn parhau i gadw i’r amserlen, er gwaethaf rhai heriau technegol. Disgwylir i’r gwaith yma gael ei gwblhau erbyn dydd Gwener 9fed Ebrill 2021.

Fe fydd gwedd 2 wedyn yn cychwyn ddydd Llun 12 Ebrill 2021, ac yr wyf ar ddeall y disgwylir i’r wedd yma gymryd tua 7 wythnos i’w gwblhau. Felly'r cwestiwn mawr yw, pryd fydd y ffordd yn ail agor, ac o’r amserlen bresennol gallaf adrodd mai diwedd Mai/ dechrau Mehefin sy’n rhesymol i ddisgwyl.

Mae agwedd ychwanegol carwn eich barn arno. Mae ADRA yn datblygu tai dros y ffordd i Varsity [137 Stryd Fawr], ac angen cau'r ffordd am wythnos i ddelio gyda phibell carthffosiaeth. Fe fydd angen cau rhwng 137 Stryd Fawr hyd at Lon Bopty fydd wrth gwrs yn cael effaith ar y sawl angen mynediad i Lon Bopty a Chaellepa. Mae posib sicrhau mynediad heibio’r hen Ysbyty Minffordd ac Hendrewen, ac fe fyddwn yn argymell goleuadau traffig yn y rhannau cul.

Fel y gwelaf mae dau opsiwn sef:

 1. Delio gyda’r aflonyddwch o gau’r ffordd mewn 2 leoliad, ac agor ar ôl cwblhau’r gwaith 164 a 166 Stryd Fawr a bod cyfnod sefydlog wedi hynny.
 2. Disgwyl i’r gwaith 164 a 166 Stryd Fawr gael ei gwblhau a’r ffordd i agor yn y lleoliad hwnnw cyn cau’r rhan arall fel bod mynediad eithaf rhwydd i drigolion Lôn Bopty a Chaellepa.

Cadarnhaf ein bod mewn trafodaethau gydag ADRA, ond eu bod yn awyddus bwrw ymlaen gyda’i gwaith er mwyn codi tai angenrheidiol i drigolion sydd wirioneddol eu hangen. Fe fyddwn wrth gwrs yn annog trafodaeth gyda thrigolion gyda’r ddau opsiwn.

23 Mawrth 2021
Caiff Pier Garth Bangor ei oleuo’n felyn heno, 23ain Mawrth, i helpu cofio am bawb sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19. Fe fydd adeiladau a llefydd enwog ledled Cymru yn cael eu oleuo hefyd, gan nodi blwyddyn ers y cyfnod clo Covid-19 cyntaf. Am 8yh, gofynnir i bobl sefyll ar eu stepen drws gyda ffonau, canhwyllau a ffaglennau er mwyn ffurfio ‘golau i gofio’. Atgoffir unrhyw ymwelwyr i Bier Garth Bangor i ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol.

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru fod Cymru yn cymryd y camau cyntaf i lacio’r cyfyngiadau. Deallwn yr angen am broses raddol a phwyllog yn gyffredinol er mwyn cadw pobl yn saff a rheoli ymlediad coronafeirws. Ond mynegwn siom na fydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol medru ail-agor tan 22ain Mawrth. A ni fydd busnesau eraill yn medru ail-agor o gwbl yn mis Mawrth. Mae’r flwyddyn diwethaf wedi bod yn anodd dros ben i fusnesau Bangor, ac mae’r pandemig wedi creu ansicrwydd mawr am eu dyfodol. Gofynnwn fod y busnesau yma yn medru ail-agor cyn gynted a phosib, gan eu bod yn medru croesawu cwsmeriaid tra’n cydymffurfio a’r rheolau Covid19”

Wrth ymateb i ganlyniad y pleidlais ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y newyddion fod Pleidlais Ardal Gwella Busnes (AGB) Bangor yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu buddsoddiad o dros £740,000 ym Mangor dros y pum mlynedd nesaf. Mi fydd Cyngor Dinas Bangor yn gweithio’n agos gyda Bangor yn Gyntaf a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod cyfnod nesaf yr AGB o fudd i breswylwr a busnesau Bangor, a bod yr AGB yn helpu datblygiad y ddinas fel lle da i fyw, gweithio a buddsoddi ynddi”

Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.

Gwefan Pier Bangor Garth