Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Prosiect Trawsnewid Bangor

Trawsnewid Bangor
Bangor yn dathlu hanner canrif o gyfeillgarwch Gefeillio Dinas

Darganfod mwy

Newyddion diweddaraf

Ar noson Ebrill 9fed yn Neuadd Penrhyn cyflwynodd y Maer y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Gareth Parry Ryddid y Ddinas ar ran Cyngor y Ddinas.

Cyflwynwyd y wobr i dri unigolyn teilwng iawn sydd wedi gweithio’n ddiflino dros eu cymunedau. Mr Brian Williams, Mr Gwyn Mowll a Mr Hywel Williams AS.

Hoffai Cyngor Dinas Bangor ddiolch i'r unigolion hyn am eu holl ymdrechion i wasanaethu cymuned Bangor.

Ar noson Ebrill 9fed yn Neuadd Penrhyn cyflwynodd y Maer y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Gareth Parry Ryddid y Ddinas ar ran Cyngor y Ddinas.

Cystadleuaeth Ymchwilwyr Ifanc Gogledd Cymru

14 Mawrth 2024

Daeth y rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth gyntaf Ymchwilwyr Ifanc Gogledd Cymru ynghyd yn Neuadd y Penrhyn, Bangor, ddydd Sadwrn 9 Mawrth, i gyflwyno eu canfyddiadau.

Hon oedd rownd olaf digwyddiad, a gefnogwyd gan SEREN, a oedd gofyn i fyfyrwyr Safon Uwch ac UG sy’n astudio pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) wneud rhywfaint o ymchwil preifat ac yna arddangos eu canfyddiadau trwy fyrddau cyfathrebu printiedig a thrafodaethau gydag aelodau o’r cyhoedd.

Syniad oedd hwn gan gyn-fyfyriwr o Fangor, Laura Hanks, sydd bellach yn uwch ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn enillydd gwobr Arian STEM for Britain. Dywedodd Laura 'Roeddwn i eisiau i fyfyrwyr Gogledd Cymru gael y math o gyfle nad yw fel arfer ar agor iddyn nhw nes iddyn nhw gyrraedd trydedd flwyddyn y Brifysgol. Bydd cymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn helpu myfyrwyr i sefyll allan wrth wneud cais am le yn y Brifysgol ac yn rhoi mantais iddynt pan fyddant yn cyrraedd.'

Cynhaliwyd y rowndiau terfynol rhanbarthol, y cyntaf o’i fath yn unrhyw le yn y wlad ar gyfer myfyrwyr o’r lefel hon, dan nawdd Cyngor Dinas Bangor a chroesawyd y cystadleuwyr a’r cynrychiolwyr gan y Maer, y Cynghorydd Elin Walker Jones. Hi hefyd a wobrwyodd enillwyr y pedwar categori yn ddiweddarach yn y prynhawn yn adeilad Pontio Prifysgol Bangor.

Y cyflwyniadau buddugol oedd

  • Gwobr Grwp Banc Lloyds am y Syniad Arloesol Gorau - 'Rhith Ddwysäwr Ffoton: Golwg fodern ar gyfathrebu llechwraidd.'
  • Gwobr Cyfathrebu Gwyddonol Llafar Gorau a gefnogir gan Network Rail - 'Archwiliad i fanteision posibl Technoleg 'Organ on a Chip'.'
  • Gwobr Hynamics/EDF am y Cyfathrebu Gwyddonol Gweledol Gorau - 'Sut y gall 'Pils Clyfar’ chwyldroi diagnosis a thriniaethau mewn meddygaeth.'
  • Gwobr Ychwanegol gan Gyngor Dinas Bangor Gwobr am Wybodaeth Eithriadol - 'Sicrhau Trafodion Bob Dydd gydag Amgryptio Gwrthiannol Cwantwm.'

The eleven finalists of the North Wales Young Researchers Competition, at the Conference on Saturday the 9th March 2024

The winners in each of the 4 categories pose with the Mayor of Bangor, organisers and representatives of the main sponsors.

The Mayor of Bangor, Cllr Elin Walker Jones

The finalists show their research to members of the public and to the judging panel

The finalists show their research to members of the public and to the judging panel

Experienced researchers from a range of backgrounds hold a question and answer session and share their research experiences

Laura Hanks Senior Researchers from Lancaster University announces the winners on Bangor University’s Pontio building.

Cynhaliwyd gweithdy ar gyfer y trydydd sector yn Nyth, Bangor y ddiweddar, gyda'r maer yn arwain. Roedd y maer yn teimlo ers sbel bod yna lawer iawn o waith da yn mynd mlaen ym Mangor, ond bod neb yn gwybod amdano. Yn aml, mae’r naratif am Fangor yn negyddol, heb angen. Mae yna bobl arbennig iawn yn gwneud gwaith arbennig iawn yn ein dinas ac mae angen diolch iddynt!

Penderfynwyd felly cynnal y gweithdy er mwyn rhoi’r cyfle i’r trydydd sector ddod at ei gilydd, i rwydweithio, rhannu arfer da, a chael y cyfle i rannu syniadau a chreu cynllun am Fangor ragorol. Roedd y gyfle i ddiolch i’r trydydd sector am eu gwaith efo pobl Bangor, yn enwedig o gofio’r cyfnod heriol rydym yn ei oddef ar hyn o bryd, a phres cyhoeddus mor brin. Roedd nifer o fudiadau a gwasanaethau lleol yn bresennol, er enghraifft, MaesG Showzone, Mantell Gwynedd, CAB, GISDA, Adferiad, Cyfle Cymru, Anheddau, Y Bont, Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru, Age Cymru, Ffrindiau Pier Garth, Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd, Canolfan Abbey Road, TEC Cymru, Dewis Cymru, Agored Cymru, I Can Connector Ardal Ni, ynghyd a rhai o gynghorwyr dinas Bangor. Diolch i chi gyd am eich presenoldeb!

Roedd yn ddiwrnod egnïol, a phobl yn llawn brwdfrydedd! Cafwyd cyflwyniadau byr gan Dr Martin Hanks, Cyfarwyddwr y ddinas i rannu sut fedr CDB gefnogi’r trydydd sector, ac hefyd gan Jess Mullan, Rheolwr Prosiect Busnes n o Gyngor Gwynedd ynglŷn a chynllun Dewis Cymru. Mae Dewis Cymru yn wefan sy’n rhoi cyfle i chi gael gwybodaeth am wasanaethau a digwyddiadau yn eich ardal chi. Roedd gweddill y diwrnod yn waith grŵp, yn rhoi cyfleoedd rhyngweithio a chreu a chynllunio! Edrychwn ymlaen i gydweithio pellach i ddatblygu rhai o’r syniadau arloesol a chadarnhaol a fynegwyd yn ystod y dydd!

Diolch i Gyngor Dinas Bangor am noddi, ac yn enwedig i Llinos a Carwyn am eu gwaith diflino yn helpu i drefnu’r digwyddiad. Diolch hefyd i Bwyd Da Bangor am y lluniaeth, i Elin Cymen am gyfieithu i sicrhau fod modd cynnal y digwyddiad yn ddwyieithog, ac i Nyth am letya’r digwyddiad mewn leoliad mor hyfryd.

Roedd pawb yn awyddus i weld deilliannau o’r diwrnod, gan gynnwys gweithdai pellach a hwb gymunedol ynghanol ein dinas, felly rydym wedi cychwyn sgwrs bellach o fewn y Cyngor Dinas i drafod y posibiliadau. Croeso i chi gysylltu efo’ch syniadau!

workshop

Pier y Flwyddyn 2022!

Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.

Gwefan Pier Bangor Garth

Bangor: Ymweld ag Eryri